Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Kim Lộc- Huyện Can Lộc- Hà Tĩnh

UBND Xã Kim Lộc
Địa chỉ: Xã Kim Lộc - Xã Kim Lộc - Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Kim Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 31-01-2007