Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Liêm Túc- Huyện Thanh Liêm- Hà Nam

Uỷ ban nhân dân xã Liêm Túc
Địa chỉ: Xã Liêm Túc - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Liem Tuc Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Liêm Túc, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 09-11-2009

Trường THCS Liêm Túc
Địa chỉ: Liêm Túc - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Liem Tuc, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Liêm Túc, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 26-10-2009