Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Liêm Chính- Thành phố Phủ Lý- Hà Nam

Uỷ ban nhân dân xã Liêm Chính
Địa chỉ: Xã Liêm Chính - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: Liem Chinh Commune, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 16-03-2009