Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Núa Ngam- Huyện Điện Biên- Điện Biên

Uỷ ban nhân dân xã Núa Ngam
Địa chỉ: Xã Núa Ngam - Huyện Điện Biên - Điện Biên
Address: Nua Ngam Commune, Dien Bien District, Dien Bien Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Ngày thành lập: 16-01-2009