Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thuận Hạnh- Huyện Dăk Song- Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG TRIỆU
Địa chỉ: Thôn Thuận Nam, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Thuan Nam Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 09/08/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tịnh Hường
Địa chỉ: Thôn Thuận Tân, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Thuan Tan Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 03-05-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Trúc Vinh
Địa chỉ: Thôn Thuận Nghĩa, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông
Address: Thuan Nghia Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 10-02-2017

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Mỹ Duyên
Địa chỉ: Thôn Thuận Thành - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Thanh Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 24-05-2016

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phượng Hương
Địa chỉ: Thôn Thuận Nghĩa - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Nghia Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 16-03-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Quang Anh
Địa chỉ: Thôn Thuận Nghĩa - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Nghia Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 10-11-2014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Thọ Đắk Song
Địa chỉ: Thôn Thuận Lợi - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Loi Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 19-03-2014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Yên Đắk Nông
Địa chỉ: Thôn Thuận Nam - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Nam Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 28-11-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Nga 79
Địa chỉ: Thôn Thuận Nghĩa - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Nghia Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 28-11-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Bình Gửi
Địa chỉ: Thôn Thuận Thành - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Thanh Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 18-11-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Khánh Đăk Nông
Địa chỉ: Thôn Thuận Tân - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Tan Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 14-11-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuân Dìn Đăk Nông
Địa chỉ: Thôn Thuận Tân - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Tan Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 14-11-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Viễn Phát Đắk Nông
Địa chỉ: Thôn Thuận Tân - Xã Thuận Hạnh - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Address: Thuan Tan Hamlet, Thuan Hanh Commune, Dak Song District, Dak Nong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Hạnh, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 01-03-2013