Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đắk Môl- Huyện Dăk Song- Đắk Nông

UBND Xã Đăk Mol
Địa chỉ: Xã Đăk Mol - Huyện Đắk Song - Đắk Nông
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Đắk Môl, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

Ngày thành lập: 14-11-2011