Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Hòa- Huyện Buôn Đôn- Đắk Lắk

Đội Thuế xã Tân Hòa
Địa chỉ: Tân Hòa - Xã Tân Hoà - Huyện Buôn Đôn - Đắc Lắc
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Tân Hòa, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 16-09-2015