Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thông Huề- Huyện Trùng Khánh- Cao Bằng

ĐộI THU Xã THôNG HUề
Địa chỉ: Xã Thông Huề - Xã Thông Hoè - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Thong Hue Commune, Thong Hoe Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Thông Huề, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 09-02-2015

Hợp tác xã Tiến Thành
Địa chỉ: Khu dân cư 2, Thông Huề - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Residential Area 2, Thong Hue, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Thông Huề, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 07-07-2008

Hợp Tác Xã Thiện Hưng
Địa chỉ: Phố Thông Huề II - Xã Thông Huề - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: Thong Hue Ii Street, Thong Hue Commune, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Thông Huề, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 18-06-2007