Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thân Giáp- Huyện Trùng Khánh- Cao Bằng

ĐộI THU Xã THâN GIáP
Địa chỉ: Xã THâN GIáP - Xã Thân Giáp - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Thân Giáp, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 09-02-2015