Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Cảnh Tiên- Huyện Trùng Khánh- Cao Bằng

ĐộI THU Xã CảNH TIêN
Địa chỉ: Xã CảNH TIêN - Xã Cảnh Tiên - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Cảnh Tiên, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 09-02-2015