Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Trà Lĩnh- Cao Bằng

HTX Đại Nhân
Địa chỉ: Xóm Bản Hía - Huyện Trà Lĩnh - Cao Bằng
Ngành nghề chính:

Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm

Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 20-03-2014

1 2 3 4 5 6 Tiếp