Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Quảng Uyên- Cao Bằng

TRƯỜNG MẦM NON TỰ DO
Địa chỉ: Xóm Co Rào, Xã Tự Do , Huyện Quảng Uyên , Cao Bằng
Address: Co Rao Hamlet, Tu Do Commune, Quang Uyen District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Xã Tự Do, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Ngày thành lập: 20/03/2018

TRƯỜNG THCS ĐỘC LẬP
Địa chỉ: Xón Nà Sao, Xã Độc Lập , Huyện Quảng Uyên , Cao Bằng
Address: Xon Na Sao, Doc Lap Commune, Quang Uyen District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Xã Độc Lập, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Ngày thành lập: 19/03/2018

TRƯỜNG PTCS PHÚC SEN
Địa chỉ: Xóm Tình Đông, Xã Phúc Sen , Huyện Quảng Uyên , Cao Bằng
Address: Tinh Dong Hamlet, Phuc Sen Commune, Quang Uyen District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Ngày thành lập: 19/03/2018

TRƯỜNG THCS BÌNH LĂNG
Địa chỉ: Xom Khung Lũng, Xã Bình Lăng , Huyện Quảng Uyên , Cao Bằng
Address: Xom Khung Lung, Binh Lang Commune, Quang Uyen District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Xã Bình Lăng, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Ngày thành lập: 19/03/2018

TRƯỜNG PTCS QUỐC DÂN
Địa chỉ: Xóm Dìa Dưới, Xã Quốc Dân , Huyện Quảng Uyên , Cao Bằng
Address: Dia Duoi Hamlet, Quoc Dan Commune, Quang Uyen District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Xã Quốc Dân, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Ngày thành lập: 19/03/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp