Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đức Long- Huyện Hòa An- Cao Bằng

Hợp tác xã Duy Duy
Địa chỉ: Khau luông - Đức Long - Huyện Hoà An - Cao Bằng
Address: Khau Luong, Duc Long, Hoa An District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Đức Long, Huyện Hòa An, Cao Bằng

Ngày thành lập: 10-09-2009

HTX Đồng Tâm
Địa chỉ: Khau Gạm - Xã Đức Long - Huyện Hoà An - Cao Bằng
Address: Khau Gam, Duc Long Commune, Hoa An District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Producing building materials from clay)

Xã Đức Long, Huyện Hòa An, Cao Bằng

Ngày thành lập: 15-02-2007

Uỷ ban nhân dân xã Đức long
Địa chỉ: Xóm phia gào - Xã Đức long - Huyện Hoà An - Cao Bằng
Address: Phia Gao Hamlet, Duc Long Commune, Hoa An District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Đức Long, Huyện Hòa An, Cao Bằng

Ngày thành lập: 27-10-1999