Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phan Hiệp- Huyện Bắc Bình- Bình Thuận

UBND Xã Phan Hiệp
Địa chỉ: Thôn Bình Tiến - Xã Phan Hiệp - Xã Phan Hiệp - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 02-05-2008