Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang

Công Ty TNHH P.m.p Usa
Địa chỉ: Lô số 9-10 LK5, Khu Đồng Dộc Phóng, Phường Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 14-03-2018